Project information

Spondylogenní komprese krční míchy - prevalence, diagnostika a prognóza

Project Identification
NT13449-4/2012 (kod CEP: NT13449)
Project Period
4/2012 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Předmětem projektu je spondylogenní komprese krční míchy, jejíž prevalence a optimální praktický management nejsou dosud známy. V souboru náhodně vybraných dobrovolníků, jehož nezbytný rozsah byl vzhledem k očekávané prevalenci odhadnut na 181 probandů, bude provedeno vyšetření krční páteře a míchy magnetickou rezonancí s cílem odhadnout s přesností 95 % prevalenci spondylogenní komprese a následným klinickým vyšetřením určit podíl klinicky manifestních jedinců. Současně bude prospektivně sledován soubor 100 pacientů s asymptomatickou kompresí krční míchy po dobu minimálně 2 let s cílem zaznamenat případný rozvoj klinicky manifestní myelopatie jako hlavního cílového parametru. Zpětně budou poté analyzovány demografické, klinické, elektrofyziologické a zobrazovací parametry zjištěné na počátku sledování, jako potenciální prediktory této progrese včetně parametrů zobrazení tenzorů difúze v magnetické rezonanci jako nového, potenciálně citlivého indikátoru incipientní myelopatie.

Publications

Total number of publications: 7