Project information

Comparing and conceptualising complexity and coherence in Englisch texts and teaching (Co4ET2)

Project Identification
KONT/D-CZ/2005/53
Project Period
1/2005 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Keywords
English language, linguistic analysis, English grammar
Cooperating Organization
Technische Universität Chemnitz

Projekt zahrnuje několik vzájemně propojených aspektů lingvistické analýzy a výuky angličtiny vedené částečně za pomoci počítače, které jsou na obou spolupracujících katedrách (KAJ PdF MU a Englische Sprachwissenschaft TU Chemnitz) podstatnou součástí výzkumných záměrů. Srovnávání znamená mezijazykové (tj. němčina nebo čeština v protikladu k angličtině) stejně jako uvnitř jazyka (tj. angličtina mluvená proti psané, odborná vůči populárně vědecké). Vytváření konceptů se vztahuje k akademickému úsilí definovat a testovat klíčové koncepty komplexnosti a koherence stejně jako psychologicko-lingvistické úsilí studentů seznámit se s klíčovými termíny anglické gramatiky. Komplexnost se vztahuje k syntaxi, sémantice, textové analýze stejně jako k jejich navzájem se prolínajícím vícesložkovým rovinám a lingvistickým rysům. Součástí projektu jsou vzájemné návštěvy spojené s výzkumem - nezbytné pro srovnání a diskusi dílčích výzkumných výsledků a pro otestování užitečnosti konceptů vytvořených studenty z partnerských univerzit.
Projekt byl přidělen v rámci programu podpory společných projektů (PPP Program) zahraničního odboru SSČ AV ČR ve Spolupráci s Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD SRN), který je pro vysoké školy financován národním programem KONTAKT z prostředků MŠMT ČR.

Results

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info