Project information

Příprava a implementace ošetřovatelského doporučeného postupu v péči o nemocné s nehojící se ránou – objektivizující diagnostika (KDP-OD)

Project Identification
MUNI/A/0961/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt bude zaměřen na tvorbu klinického doporučeného postupu pro objektivizující hodnocení nemocného s nehojící se ránou s využitím Wound Healing Continuum, Wound Infection Continuum a Wound Exudate Continuum. Projektové aktivity ve svém důsledku povedou ke zvýšení kvality a zlepšení péče o osoby s nehojící se ránou (non healing, hard to heal wound) různé etiologie v podmínkách klinické ošetřovatelské praxe v zařízeních poskytujících lůžkovou péči. Přispěje ke zlepšení kvality péče s ohledem na jednoznačné a validizované objektivizující hodnocení nemocných s nehojící se ránou v celé ČR. Cíle projektu jsou zaměřeny na ošetřovatelskou péči a zejména podporu kompetencí všeobecných sester ve wound managementu. Projektové aktivity budou zahrnovat nejprve zmapování současného stavu dokumentace péče o osoby s nehojící se ránou na celonárodní úrovni a následně přípravou doporučeného postupu v tištěné podobě distribuovaného na partnerská pracoviště. Poslední fáze projektu bude zahrnovat ověření připravených podkladů objektivizovatelných hodnotících technik v klinické ošetřovatelské praxi. Jedná se tedy o intervenční projekt. Výstupem projektu bude odborná publikace – doporučené postupy v onjektivizujícím hodnocení nehojících se ran (tištěná i elektronická verze na CD), e-learningový kurz – v prostředí Moodle, návrh klinických doporučených postupů péče o osoby s nehojící se ránou. Projektové aktivity navazují na odbornou činnost navrhovatelky projektu, která je členkou výboru České společnosti pro léčbu ran a pracuje v přípravné skupině pro KDP v péči o osoby s nehojící se ránou pod záštitou Národního referenčního centra (NRC). Základem e-kurzu je odborná monografie hlavních autorského kolektivu Pokorná, Mrázová – Kompendium hojení ran pro sestry.

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info