Project information

Aplikace metod analýzy obrazu a tvaru v rutinním zpracování kosterních nálezů

Project Identification
MUNI/A/0835/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem navrhovaného projektu je vytvořit odborné, technické a finanční podmínky, ve kterých se studenti v řešitelském týmu naučí ovládat a rutinně využívat vybavení Laboratoře morfologie a forenzní antropologie (Oddělení biologické antropologie) Ústavu antropologie PřF MU pro potřeby každodenní praxe při antropologickém zpracování kosterních nálezů. Koncepce laboratoře využívá moderní technické a přístrojové vybavení pro 3D záznam morfologie a struktury biologických objektů a pokročilých postupů analýzy obrazu a tvaru (tzv. geometrické morfometrie). Na nabité dovednosti studenti následně naváží vlastní vědecko-výzkumnou činností v oblasti studia morfologie kosterní soustavy člověka, vlivu vývojových stresových faktorů a indikátorů sociálního postavení a také rozvojem a inovacemi současných antropologických metod. K naplnění těchto cílů byly zvoleny dva početné i historicky významné kosterní soubory z lokality Dětkovice, okr. Prostějov a ulice Vídeňská v Brně. Oba soubory jsou datovány do raných fází vývoje přemyslovského státu a jejich antropologické zpracování představuje významný přínos pro pochopení společenských a demografických změn na území střední a jižní Moravy v 10. až 12. století n.l.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info