Project information

Vliv emisního zatížení na epifytické mechorosty (Bryophyta) na dubech (Quercus spp.)

Project Identification
MUNI/C/0921/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Výzkum je zaměřen na posouzení bioindikačních schopností epifytických mechorostů na dubech (Quercus spp.). Projekt má za cíl: zjistit, jak je struktura epifytických společenstev na dubech ovlivněna emisním zatížením; zda obsah vybraných chemických látek ve stélce mechu koreluje s obsahem látek v borce a v ovzduší, a jestli je druhové složení epifytických společenstev na dubech ovlivněno chemismem borky.
Na území ČR bude vybráno 16-20 doubrav a další místa s výskytem solitérních dubů tak, aby se lokality stejnoměrně nacházely v územích s různou mírou emisního zatížení. Na lokalitách budou sbírána bryofloristická data, data popisující vlastnosti forofytů a data charakterizující samotné lokality. Charakteristiky podmínek panujících na jednotlivých lokalitách budou doplněny o zpětně získaná data o průměrných ročních úhrnech srážek, průměrných ročních teplotách a průměrné roční míře znečištění (SOx, NOx a PMx; aktuální a v 70.-80. letech). Celkem bude prozkoumáno cca 200 dubů. Zároveň budou odebírány vzorky mechu Hypnum cupressiforme a borky z jednotlivých forofytů pro chemické analýzy.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info