Project information

Možnosti a omezení ekonomické analýzy v soutěžním právu (MOEASP)

Project Identification
MUNI/A/0870/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Cílem projektu je zmapování použití ekonomické analýzy v rozhodovací činnosti soutěžních orgánů a v následném soudním přezkumu, zhodnocení jejích kladů a záporů a formulace doporučení pro budoucí praxi. Rozhodným právním kontextem je vedle českého práva ochrany hospodářské soutěže zejména unijní soutěžení právo a také právo USA. Podstatným pramenem budou rozhodnutí českých, evropských a amerických soutěžních orgánů obsahující ekonomickou analýzu jako důkazní prostředek, odpovídající judikatura příslušných soudů odrážející použití a vnímání jednotlivých ekonomických analýz při posuzování a hodnocení zakázaných dohod, zneužití dominantního postavení a spojování soutěžitelů, a relevantní literatura.

Volba tématu koresponduje s předměty disertačních prací a dosavadními profesními zkušenostmi zapojených doktorských studentů a s odborným zaměřením garanta projektu. Projekt bude koncipován mezioborově, jeho předmětem bude především právní posouzení podmínek a možností využití ekonomických analýz při aplikaci soutěžního práva a dále vysvětlení opodstatnění použití ekonomie v soutěžním právu. Pozornost bude zaměřena také na přístup soudů k ekonomickým analýzám použitým v rozhodnutích soutěžních orgánů.

Téma projektu bylo zvoleno v návaznosti na aktuální trend systematického prosazování „více ekonomického přístupu“ Evropskou komisí, který postupně proniká také do rozhodovací praxe českého soutěžního orgánu. Součástí projektu bude komparace použití ekonomické analýzy na úrovni Evropské unie a v USA, kde jsou tyto postupy více zažité a mohou sloužit jako inspirace pro postupně rozvíjející se českou praxi.
Vyústěním práce na projektu budou publikace v odborných právních periodikách, příspěvek na zahraniční konferenci a systematická práce na přípravě společné monografie řešitelů.

Publications

Total number of publications: 2