Project information

Finanční vztahy a úpadek (FVÚ)

Project Identification
MUNI/A/0863/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Projekt by měl být zaměřen na problematiku finančních vztahů a úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů.

Problematika insolvenčního práva zasahuje do jednotlivých právních odvětví, zejména do práva občanského, obchodního, ale taktéž práva finančního. Účelem projektu by mělo být zmapování a analýza jednotlivých finančněprávních vztahů, které vstupují do procesu insolvenčního řízení.

Řešen tedy bude vztah insolvečního řízení a fiskální části finančního práva (zejména práva daňového), ale taktéž střet s právem bilančním a právem finančních institucí.

Výstupem projektu by měla být monografie o rozsahu přibližně 200-250 stran, která bude založena na na stěžejních bodech dizertační práce řešitelky. Řešitelka projektu má za to, že tato publikace, která bude taktéž hojně obohacena o poznatky praktické, bv mohla být zajímavá nejen pro studenty PrF MU, ale taktéž pro širší odbornou veřejnost.

Publications

Total number of publications: 8