Project information

Project information
Efektivnost návrhových prostředků ochrany proti nepravomocným správním aktům (ENPO)

Project Identification
MUNI/A/0896/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Výzkumný projekt se zaměřuje na zkoumání úlohy, obecného rámce a faktické účinnosti návrhových prostředků ochrany subjektivních práv proti nepravomocným správním aktům ve veřejné správě, a to i v širších souvislostech systému ochrany práv osob uvnitř veřejné správy.
Pro projekt je významné, že v sobě kombinuje zkoumání z pohledu vědy správního práva a zároveň správní vědy. Nezaměřuje se totiž toliko a jen na podrobnější zkoumání právní úpravy návrhových prostředků ochrany subjektivních práv proti nepravomocným správním aktům z národních a nadnárodních úprav, ale také a především sleduje faktickou účinnost těchto institutů při ochraně subjektivních práv fyzických a právnických osob, a to jak samostatně i vůči sobě navzájem, tak se zohledněním potřebných souvislostí a návazností na další prostředky ochrany práv, zejména soudní kontrolou ve správním soudnictví. V uvedeném přístupu spočívá výjimečnost projektu.
S ohledem na dosavadní absenci studie v našich podmínkách, jež by zohledňovala vedle normativního přístupu také přístup empirický v dané oblasti, výstupy z projektu mohou být velmi přínosné a poukázat na řadu problematických míst zkoumané materie. Ostatně o potřebnosti takových dat a výstupů se zmiňuje v poslední době silně i judikatura Nejvyššího správního soudu,
jako nástroji efektivní kontroly správní činnosti.
Výzkum uvedené oblasti, realizovaný v rámci projektu, může být východiskem či inspirací k posouzení efektivnosti nastavených relevantních právních úprav příslušných postupů, jejich vztahů a návazností, a zároveň také systému právní úpravy ochrany práv fyzických a právnických osob ve veřejné správě.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info