Project information

Výzkumná šetření zaměřená na sociálně znevýhodněné skupiny (ROMCIZ)

Project Identification
MUNI/A/0741/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je integrovat výzkumná témata doktorských a navazujících magisterských studentů do výzkumných oblastí, kterými se zabývá tým výzkumných pracovníků v prostředí katedry sociální pedagogiky. Projekt vytváří podmínky pro realizaci dílčích výzkumných šetření, především sběr, analýzu a interpretaci dat, které prohlubují oblasti sociální pedagiky a dalších disciplín, které se podílí na přípravě a vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších odborníků směřujících do pomáhajích profesí. Společným tématem je sociální znevýhodnění jedinců a skupin a jeho dopad do procesu edukace, diagnostiky, evaluace, sebehodnocení apod., přičemž příčinou nerovného postavení specifických skupin není pouze nízký ekonomický standard, ale především kulturní a jazyková specifika, problematika sociálně patologických jevů, problematika specifických hodnot a prekonceptů apod. Cílem projektu je mimo jiné popsat a vysvětlit diverzitu školního prostředí, kulturu uznání v prostředí školy a proces inkluze ve vztahu k oblastem sociální pedagogiky a pedagogiky volného času, jako významného prvku v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Výstupem budou přehledové a komparativní studie, výzkumné zprávy, kapitoly v monografiích a odborné texty v recenzovaných periodikách, které budou vznikat v gesci školitelů, konzultantů a členů řešitelského týmu. Výzkumná paradigmata budou utvářena kvalitativními i kvantitativními výzkumnými designy a sběry Analýzy a interpretace bude probíhat prostřednictvím adekvátních metod zohledňující specifika sociálních jevů (fenomenologická strategie, zakotvená teorie, IPA, sémantické metody, obsahové analýzy popř. analýzy diskursu apod.).

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info