Project information

Studium dynamiky telomerových proteinových komplexů zajišťujících stabilitu genomu (TeloProtGen)

Project Identification
LH13054
Project Period
4/2013 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Linearita eukaryotických chromozómů přináší dva principiální problémy, se kterými se buňka musí vypořádat – problém doreplikování opožďujícího se řetězce DNA a odlišení konců chromozómů od dvouřetězcových zlomů. Oba problémy jsou vyřešeny přítomností specializovaných nukleoproteinových komplexů - telomer. Ty mohou být udržovány enzymem telomerázou, která v savčích buňkách přidává repetice TTAGGG na konec již existující telomerové DNA. V somatických buňkách je telomeráza neaktivní, proto dochází k postupnému zkracování telomer. Telomery, jejichž délka klesne pod kritickou úroveň, nejsou dále schopny vykonávat svou funkci, což vede k senescenci či apoptóze buňky. To představuje významný nádorově supresorový mechanizmus, neboť absence telomerázové aktivity v somatických buňkách de facto zajišťuje omezený počet dělení, které buňka je schopna podstoupit. Ve většině nádorově transformovaných buňkách dochází k reaktivaci telomerázy a neomezenému dělení buňky. Správná funkce telomer je zajišťována proteiny, které specificky rozpoznávají telomerovou DNA a společně tvoří komplex nazývaný shelterin. Funkční shelterinový komplex je pro buňku životně důležitý a inhibice jeho funkce má analogický efekt, jako kritické zkrácení telomer. Dosavadní studie komplexu shelterinu poskytly pouze omezené informace. Představovaný projekt je originální svým přístupem využívajícím kombinaci vysoce přesných biofyzikálních technik a funkčních buněčných přístupů k popisu interakcí mezi telomerovými proteiny a DNA a jejich vztahu k funkci telomerických komplexů. Cílem navrhovaného projektu je formulovat funkční model sestavování shelterinu a identifikovat potenciální cíl pro nový typ protinádorové terapie.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info