Project information

Evropeisace českých politických stran

Project Identification
FRVS/1779/2006
Project Period
1/2006 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Cílem projektu je přispět k rozvoji vzdělávací činnosti v oblasti evropeisace politických stran v rámci českého stranického systému. Problematika
europeisace představuje v rámci současné zahraniční politické vědy jedno z nejakcentovanějších témat, které nabylo v českém prostředí na aktuálnosti v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie.
Jádrem projektu je zachycení dopadu evropeisace na činnost a podobu českých politických stran, přičemž nikoli nevýznamnou část projektu představuje
pohled na impakt evropeisace na fungování českého stranického systému (např. otázka formování a existence "evropské" konfliktní linie) ve srovnání s jinými země středoevropského prostoru (Polsko, Slovensko), přičemž důraz je věnován na nalezení specifik evropeisace v českém (resp.
středoevropském kontextu). Nedílnou součástí projektu je analýza postojů jednotlivých politických stran k evropskému integračnímu procesu (na
základě programatiky, postojů představitelů, názorů odborníků a chování jejich představitelů v (nad)státních orgánech) a jejich následná klasifikace a srovnání.
Teoretické zázemí tématu projektu představují jednak koncepty procesu evropeisace a klasifikací postojů politických stran k evropské zahraniční
provenience (Ladrech, Vink, Taggart, Szczerbiak, Kopecký, Mudde), jednak vlastní teoreticko-metodologický příspěvek k vymezení či klasifikaci...