Project information

Role Cdk12 a C-terminální domény RNA polymerázy II v transkripcně regulovaném procesu genomové nestability

Investor logo
Project Identification
GA14-09979S
Project Period
1/2014 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

RNA polymeráza II (RNAPII) řídí transkripci protein kódujících genů. Obsahuje C-terminální doménu (CTD) s repeticí
heptapeptidu YSPTSPS, kde jsou jednotlivé seriny (Ser) fosforylovány. Fosforylační status CTD reguluje transkripční cyklus a další bunečné procesy. Náš výzkum vedl k objevu role CTD v transkripčně regulovaném procesu genomové nestability.
Identifikovali jsme Cyklin K-asociované kinázy Cdk12 and Cdk13 a dále jsme zjistili, že Cdk12 fosforyluje Ser2 v CTD a že
reguluje expresi významných “DNA damage response” (DDR) genů, včetně BRCA1, FANCI a ATR. V souladu s tímto zjištením je
deregulace proteinu Cdk12 v různých nádorech. Nicméné, mechanismus, který, řídí expresi Cdk12 závislých DDR genů je
nejasný; podobně funkce Cdk13 v bunce není známá. Návrh tohoto grantu má za cíl: 1) identifikaci proteinových komplexů
Cdk12 a Cdk13, 2) zjistění role Cdk12 regulované transkripční elongace a mRNA procesování na expresi DDR genu a 3)
objasnění funkce Ser2 kinázové activity Cdk12 pri expresi DDR genů a při vzniku rakoviny.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info