Project information

Biodiverzita - analýzy biologických systémů různých úrovní a na různých škálách prostředí (BIDA3)

Project Identification
MUNI/A/0888/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na studium biologické diverzity na různých úrovních organizace živé hmoty. Bude studována intraspecifická variabilita, genetická diverzita a fenotypová plasticita. Pozornost bude věnována intraspecifickým i interspecifickým interakcím v rámci populací živočichů včetně studia jejich vazeb na další složky bioty, na interakce mezi biotickými populacemi a abiotickým prostředím v lokálním a krajinném měřítku a na vliv ekologických procesů na populace, který bude studován jak v geografickém měřítku, tak na evoluční časové škále. Pozornost bude věnována vlastnostem druhů, jejich životním strategiím a historiím. Výsledky některých výzkumů mají potenciál pro praktické využití v ochraně biodiverzity. Projektu se zúčastní 12 akademických pracovníků a 34 studentů doktorského studijního programu, dále též studenti magisterského stupně (zaměření zoologie). Vzhledem k tomu, že u doktorských studentů se jedná o čtyři obory – zoologie, ekologie, hydrobiologie a parazitologie – jedná se projekt koncipovaný multidisciplinárně, jehož výsledky budou u obecněji definovaných problémů podkladem pro syntézu poznatků získaných na různých úrovních a škálách. V projektu je plánována publikace výsledků i jejich prezentace na mezinárodních i národních fórech.

Publications

Total number of publications: 38


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info