Project information

Project information
Podpora výzkumných aktivit studentů mikrobiologie (MIKROB)

Project Identification
MUNI/A/0884/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Mikrobiologie je jednou z mála biologických disciplín, která od svého počátku prochází neustálým dynamickým vývojem, a která svými poznatky ovlivňuje mnohá odvětví lidské činnosti. Cílem projektu je vytvořit nezbytné předpoklady a zázemí pro realizaci vědeckovýzkumných studentských aktivit v celé šíři mikrobiologických témat, která jsou zpracovávána v rámci diplomových a dizertačních prací na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v magisterském studijním programu Experimentální biologie (studijní směr Mikrobiologie a molekulární biotechnologie) a doktorském studijním programu Biologie v oboru Mikrobiologie. Přidělené finanční prostředky budou využity k podpoře řešení výzkumných témat, která patří v tomto oboru k aktuálním a jejichž výsledky nacházejí bezprostřední uplatnění v základním a aplikovaném výzkumu i v praxi. V tomto smyslu bude podpora zacílena na řešení témat zejména z oblastí molekulární diagnostiky patogenních mikroorganizmů ze zoonotickým potenciálem, identifikace a taxonomie pro vědu nových mikroorganizmů, environmentální mikrobiologie (diverzita půdních mikroorganizmů), mikrobiální biotechnologie (výzkum technologicky významných druhů kvasinek) či veterinární mikrobiologie (kontrola salmonelóz u drůbeže). Řešení projektu umožní dílčím způsobem zvýšit vědeckou kvalitu studentských projektů, zpracování metodicky náročných témat na nejmodernějších přístrojích a prezentaci dosažených výsledku v odborných recenzovaných časopisech s impakt faktorem či v rámci národních a zahraničních konferencí. V neposlední řadě projekt umožní začlenění perspektivních studentů do renomovaných vědeckých týmů. Prostředky projektu specifického výzkumu napomohou znásobit výzkumný potenciál studentů mikrobiologie a napřímit jejich úsilí k nastartování jejich vědecké kariéry včetně uplatnění na poli evropského vědeckého prostoru.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info