Project information
Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí

Investor logo
Project Identification
GA14-06856S
Project Period
1/2014 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Neziskové instituce v České republice i ve světě jsou typické svým vícezdrojovým financováním, kdy platba od koncového spotřebitele je v porovnání s ostatními zdroji relativně nízká. Nejvíce komplexními a důvěryhodnými zdroji dat jsou roční národní účty (RNÚ) a satelitní účet neziskových institiucí (SÚNI) prezentující makroekonomické údaje za neziskové instituce. Je však otázkou, do jaké míry jsou tato existující data schopna zachytit toky plynoucí neziskovým institucím a jejich reálnou strukturu komplexně. Předkládaný projekt se proto zaměří právě na zmapování reálné struktury a objemu všech zdrojů využívaných neziskovými institucemi, a to jak zdrojů přímých (prodej statků a služeb, dotace, dárcovství), tak i nepřímých (daňová zvýhodnění, nákupy (pronájmy) statků a služeb bezplatně či za symbolické ceny, apod.).

Reálná struktura bude zachycena nejen s využitím výše zmíněných existujících informací o zdrojích financování neziskových institucí, ale i s využitím výsledků reprezentativního dotazníkového šetření, které se zaměří na postihnutí těch zdrojů financování, které nejsou stávajícími zdroji dat zachyceny. Projekt následně prozkoumá schopnost neziskových institucí generovat jiné jednotlivé zdroje, včetně zdrojů komerčního charakteru. Současně budou analyzovány vzájemné vztahy mezi jednotlivými typy zdrojů, včetně potenciálních možností vytěsňování jednoho zdroje zdrojem jiným. Tato analýza umožní určit, zda jsou veřejné finance jediným, respektive rozhodujícím faktorem ovlivňujícím strukturu finančních zdrojů neziskových institucí a také objem a strukturu jejich produkce.

Hlavním cílem je vyjádření vlivu veřejných financí (veřejné politiky vůči neziskovými institucím) na objem a strukturu produkce neziskových institucí a jejich schopnost získávat neveřejné zdroje a generovat vlastní zdroje.

Publications

Total number of publications: 25


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info