Project information

Správa spotřebních daní a cel (SDC)

Project Identification
MUNI/A/0909/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Předmětem bádání v rámci projektu specifického výzkumu s názvem Správa spotřebních daní a cel a akronymem SDC bude identifikace společných institutů při správě spotřebních daní a cel a odlišností, které lze vysledovat při výkonu činností zabezpečovaných ve zkoumaných oblastech orgány celní správy. Výzkum nebude prováděn pouze z pohledu české právní úpravy, ale zohlední rovněž situaci v rámci EU a ve světě (WCO).
Obecně lze konstatovat, že správa spotřebních daní a cel je oblastí značně konfliktní, a to nejen ve vztahu státu k podnikatelské či nepodnikatelské veřejnosti, ale rovněž v rámci samotné státní správy, kdy se střetává především fiskální funkce spotřebních daní s podporou podnikání nebo ochranou zdraví. Situace, kdy oblast spotřebních daní není, až na malé výjimky, upravena přímo použitelným předpisem Evropské unie, způsobuje, že při přijímání prováděcích národních předpisů vznikají poměrně značné rozdíly mezi právními úpravami, které velmi často reagují na konkrétní problémy v jednotlivých členských státech, zejména v otázce zamezení daňových úniků. Neméně důležité je teoretické zamyšlení nad procesní stránkou věci, neboť procesní pravidla, uplatňovaná k naplnění hmotně právních norem, stanoví každý členský stát samostatně, což opět vede k rozdílnému přístupu k subjektům.

Publications

Total number of publications: 8