Project information

Hudební preference studentů ve členských zemích ISME

Project Identification
MUNI/A/0818/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt Hudební preference vysokoškolských studentů ve vybraných zemích ISME navazuje na výzkumné projekty katedry z předchozích letech: Výzkum využití multimediálních technologií v hudební výchově (MUNI/A/1025/2009), Výzkum využití multimediálních technologií v hudební výchově na SŠ (MUNI/A/1022/2010), Hudební preference vysokoškolských studentů(MUNI/A/0885/2011) a především Hudební preference vysokoškolských studentů ve vybraných zemích EU (MUNI/A/0711/2012) . Poslední ze jmenovaných můžeme považovat za pilotní sondu pro nynější výzkum. Metoda i technologie nového výzkumu využije zkušenosti - pozitivní i negativní - z předchozích let. Projekt vychází z předpokladu, že obdobně jako při výzkumech v ČR a v EU budou respondenti výběrového souboru zemí ISME absolventy příslušného národního školského vzdělávacího systému v oblasti obecného estetického vzdělání, avšak současně jsou pod silným vlivem především všudypřítomných médií a jimi šířené masové hudební kultury. Cílem proponovaného výzkumu bude zjistit stylové a žánrové preference v oblasti artificiální a nonartificiální hudby, toleranci a současně schopnost identifikace těchto stylů a žánrů jako vyjádření míry jejich posluchačských zkušeností a hudební gramotnosti. Tato zjištění budou zřejmě ovlivněna faktem, že dnes dochází k výraznému transferu preferencí hodnot duchovních směrem k preferencím hodnot materiálních a takto deformovaná hodnotová hierarchie a stratifikace se velmi nepříznivě promítá do kvality života jednotlivce i celé společnosti. Součástí tohoto projektu je i komparace všech pěti jmenovaných výzkumů.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info