Project information
Doktorské studium v oborech románské jazyky a románské literatury (Romanistika DS)

1. Cílem specifického výzkumu je podpora doktorského studia ve dvou filologických oborech – románské jazyky a románské literatury.
2. V obou oborech patří Ústav románských jazyků a literatur FF MU k předním školícím pracovištím v ČR. V roce 2009 zde obhájilo své doktorské práce 8 studentů, v roce 2010 3 studenti, v roce 2011 5 studentů, v roce 2013 zatím 2 studenti. Do doktorského studia bylo v roce 2012 přijato 7 studentů, roce 2013 10 studentů.
3. Doktorské studium je spojeno s výzkumnými orientacemi pracoviště, a to jak v oblasti lingvistiky (sociolingvistika, sémantika, syntax, stylistika), tak literatury a literární vědy (severoamerický a jihoamerický americký, evropské románské literatury; naratologie, literární morfologie a vztah literatury k jiným uměním). Cílem projektu je podpora výzkumu, zejména podpora činnosti doktorandů. Způsob dosažení: usnadnění přístupu ke zdrojům informací, pramenům a odborné literatuře; nákup odborné literatury; zkvalitnění doktorských seminářů na meziuniverzitní a mezinárodní úrovni; podpora činnosti pedagogů zapojených do doktorského studia; materiální vybavení nutné k výzkumu a zkvalitnění studia; financování výstupů a publikací, podpora konferencí.
4. Projekt je jednoletý a zároveň průběžný, neboť doktorské studium je záležitost dlouhodobá.

Publications

Total number of publications: 36


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info