Project information

Project information
Proměna veřejné a politické participace v kontextu měnících se mediálních technologií a praxí

Project Identification
MUNI/A/0903/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt se zabývá problematikou veřejné a politické participace a rolí masových a nových médií v této participaci, a to v kontextu (1) proměn každodennosti a každodenního jednání individuálních sociálních aktérů, (2) proměn profesionální lokální žurnalistiky (s důrazem na média veřejné služby, lokální masový tisk a privátní elektronická media) a (3) proměn politické komunikace praktikované v rámci institucionalizované politiky. Projekt vychází z předpokladu, že média a jejich užití všemi třemi typy aktérů hrají důležitou, ale současně nikoli výlučnou roli při konstrukci veřejného prostoru coby prostoru demokratického, že všechny tři sféry jsou vzájemně vztahově provázané a současně že tyto sféry procházejí transformací, jež je odrazem politické a ekonomické krize na jedné straně a změn v oblasti mediálních technologií a mediálních praxí na straně druhé. Projekt má výzkumnou povahu a zahrnuje sběr a analýzu kvalitativních a kvantitativních dat ve všech třech dimenzích (individuální soc. aktéři, média, političtí aktéři).
Projekt navazuje na stávající výzkumné aktivity probíhající na KMSŽ a v IVDMR. Jeho cílem je podpořit doktorské výzkumníky a magisterské studenty v jejich výzkumných a publikačních aktivitách a současně pevněji tematicky konsolidovat stávající tým okolo společného řešeného tématu a tím mj. připravit podklady a pilotní data, jež pomohou otevřít cestu k získání grantu GAČR. Projekt propojuje mediálněvědní, sociologické a politologické akcenty.
Výstupem z projektu budou rukopisy určené pro domácí a zahraniční recenzovaná periodika, základní datová báze výzkumného týmu a účast na konferencích.

Publications

Total number of publications: 17


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info