Project information

Studium specifických mechanismů toxicity ve výuce moderní ekotoxikologie

Project Identification
FRVS/2059/2007
Project Period
1/2007 - 12/2007
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Řada látek znečišťujících životní prostředí vykazuje vzhledem k nízkým environmentálním koncentracím především subletální účinky. K těmto látkám patří především persistentní organické polutanty, pesticidy nebo některá farmaka. K jejich nezvýznamnějším účinkům se řadí karcinogenita, endokrinní disrupce nebo imunotoxicita, ale také embryotoxicita a teratogenita. V přírodě navíc látky působí ve směsích a účinky jednotlivých látek se tak mohou vzájemně ovlivňovat. Většina testů začleněných do praktických cvičení z ekotoxikologie se však zabývá spíše účinky akutními, a to pouze pro působení jednotlivých látek. Hlavním cílem našeho projektu tedy bude zdůraznění aspektů subletálních účinků látek a jejich směsí s možným chronickým působením ve výuce ekotoxikologie, chemie životního prostředí a navazujících oborech. Důležitou součástí je možnost praktického seznámení studentů s metodami a možnostmi hodnocení důležitých specifických mechanismů toxicity v rámci přednášek a zejména praktických laboratorních cvičení. Realizace navrhovaného projektu umožní zavedení a optimalizaci jednoduchých in vitro testů pro hodnocení specifických mechanismů toxicity (kvasinkové testy) pro tato cvičení a jejich srovnání se standardními in vitro testy (savčí buněčné linie). Konkrétně budou do cvičení zavedeny a srovnány in vitro metody pro testování anti/androgenity, anti/estrogenity a také dioxinové aktivity jednotlivých látek, jejich modelových směsí i vzorků z životního prostředí. Důraz bude rovněž kladen na studium spolupůsobení látek ve směsích, a to jak na úrovni modelových směsí individuálních testovaných látek, tak na hodnocení účinků komplexních směsí ze vzorků životního prostředí. Navrhovaná inovace předmětů umožní zohlednit ve výuce aktuální trendy ekotoxikologických přístupů s důrazem na subletální působení environmentálních polutantů a jejich směsí. Studenti tak získají možnost vyzkoušet si prakticky testování specifických mechanismů toxicity pomocí moderních in vitro metod a také znalosti z oblasti ekotoxikologického hodnocení environmentálních vzorků.

Publications

Total number of publications: 1