Project information

Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii

Project Identification
FRVS/1066/2007
Project Period
1/2007 - 12/2007
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je zajištění přístrojového zázemí pro praktickou část výuky nového předmětu Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii a podstatné rozšíření výuky stávajících předmětů Fyziologie rostlin, Fyziologie rostlin pro pokročilé, Základy genomiky, Základy proteomiky, Analýza struktury chromatinu. V rámci nového předmětu se studenti seznámí s moderními biofyzikálními metodami studia biologicky významných molekul, zejména s přístupy využívajícími fluorescenční spektroskopii. Vysoce citlivé fluorescenční přístupy umožňují zkoumat strukturu a interakce nukleových kyselin a proteinů při relativně nízkých koncentracích. Studenti budou obeznámeni se způsoby fluorescenčního značení biomakromolekul a jeho použití při analýze genomu a proteomu. Součástí předmětu bude blok navazujících praktických cvičení, při kterých si studenti experimentálně ověří většinu z teoretických poznatků za použití zařízení pořízeného z projektu a stávajícího vybavení laboratoří. V rámci předmětů Fyziologie rostlin a Fyziologie rostlin pro pokročilé bude instrumentálně posíleno cvičení o moderní metody gazometrického stanovení rychlosti čisté fotosyntézy. Výuka ve cvičeních bude rozšířena o fluorometrické stanovení parametrů fotochemických procesů ve fotosystému II vyšších rostlin. Půjde zejména určování změn kvantového výtěžku primární fotochemie při regulovaném radiačním a osmotickém stresu. V dalších uvedených předmětech a navazujících cvičeních budou zavedeny úlohy zaměřené na sledování změn struktury DNA, měření vazby proteinu na DNA a aplikace fluorescenčních sond pro analýzu struktury chromatinu. Takto koncipovaná výuka umožní studentům osvojit si nejmodernější biofyzikální metody a zkvalitní jejich teoretické znalosti a zejména praktické dovednosti pro další návazné specializované předměty vyučované ve vyšších ročnících studia a v rámci DSP.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info