Project information

Project information
Podpora výzkumných aktivit studentů směru mikrobiologie a molekulární biotechnologie (MIKROB)

Project Identification
MUNI/A/1437/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Mikrobiologie je jednou z turbulentně se vyvíjejících vědních disciplín. Cílem projektu je vytvořit nezbytné předpoklady a zázemí pro realizaci vědeckovýzkumných studentských aktivit v celé šíři mikrobiologických témat, která jsou zpracovávána v rámci diplomových a dizertačních prací na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v magisterském studijním programu Experimentální biologie (studijní směr Mikrobiologie a molekulární biotechnologie) a doktorském studijním programu Biologie v oboru Mikrobiologie. Přidělené finanční prostředky budou využity k podpoře řešení výzkumných témat, která patří v tomto oboru k aktuálním a jejichž výsledky nacházejí bezprostřední uplatnění v základním i orientovaném výzkumu a v praxi. V tomto smyslu bude podpora zacílena na řešení témat zejména z oblastí molekulární diagnostiky patogenních mikroorganizmů, identifikace a taxonomie pro vědu nových mikroorganizmů, environmentální mikrobiologie (diverzita půdních mikroorganizmů), mikrobiální biotechnologie (výzkum technologicky významných druhů kvasinek) či rostlinná virologie (výzkum mykovirů). Řešení projektu umožní dílčím způsobem zvýšit vědeckou kvalitu studentských projektů, zpracování metodicky náročných témat na nejmodernějších přístrojích a prezentaci dosažených výsledku v odborných recenzovaných časopisech s impakt faktorem či v rámci národních a zahraničních konferencí. V neposlední řadě projekt umožní začlenění perspektivních studentů do renomovaných vědeckých týmů. Prostředky projektu specifického výzkumu napomohou znásobit výzkumný potenciál studentů mikrobiologie a napřímit jejich úsilí k nastartování jejich vědecké kariéry včetně uplatnění na poli evropského vědeckého prostoru.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info