Project information

Project information
Determinanty účinnosti učitelských praxí

Project Identification
MUNI/A/1317/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt navazuje na projekt specifického výzkumu Znalostní báze učitelství a její reflexe řešený v roce 2014. Zaměřuje se – tématy disertačních prací studentů doktorského studijního programu Pedagogika, obor Pedagogika – na to, jak se znalosti studentů učitelství spolu s dalšími determinantami podílejí na účinnosti učitelských praxí. Do projektu vstupuje sedm doktorandů, kteří budou řešit tyto problémy: a) facilitace procesu osvojování tacitních znalostí studentů učitelství prostřednictvím sebereflexe (B. Šimůnková, S. Havlíková), b) sdílení tacitních znalostí studenta učitelství s cvičným učitelem, mentorem (K. Cásková), c) přesvědčení studenta učitelství jako zdroj jeho znalostí a pedagogického jednání (P. Koubek, M. Švrčková Nedevová), d) obsahová dimenze pedagogických znalostí (J. Jašková), e) sebereflexe vzdělavatelů učitelů podílejících se na reflektivních seminářích (P. Svojanovský). Do projektu budou zapojeni školitelé těchto doktorandů (prof. V. Švec, doc. M. Píšová, doc. H. Horká, doc. J. Kratochvílová a doc. T. Janík) a Mgr. K. Lojdová, Ph.D., která povede tři diplomanty – studenty magisterských učitelských programů, kteří do projektu vstoupí v průběhu jeho řešení. Administrátorkou projektu bude Mgr. B. Pravdová, která současně na PdF MU garantuje učitelské praxe v navazujících magisterských učitelských programech. Protože témata disertací jsou spojena nadřazeným tématem učitelské praxe, budou doktorandi vzájemně spolupracovat. Kromě této aktivity se předpokládají metodologické semináře věnované výzkumům doktorandů, jejich aktivní účast na fakultní konferenci a na dalších konferencích tuzemských i zahraničních. Předpokládá se, že výsledky projektu se projeví ve zvýšení metodologických kompetencí doktorandů, v úrovni rozpracovanosti jejich disertací a v publikační činnosti. Hlavním publikačním výstupem bude společná monografie s pracovním názvem "Determinanty účinnosti učitelských praxí" a konference "Učitelské praxe - současné poznatky a perspektivy."

Publications

Total number of publications: 23


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info