Project information

Vliv unijního práva na úpravu opravných prostředků v cizineckém právu (VUPOP)

Project Identification
MUNI/A/1207/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Procesní úprava je vnímána jako oblast, do které unijní právo zasahuje pouze v omezené míře. V oblasti cizineckého práva je ale stále víc institutů pozměňováno právě pod jeho vlivem, cílem předkládaného projektu je tak systematické zkoumání vlivu unijního práva na úpravu opravných prostředků v rámci cizineckého práva. Pozornost výzkumného projektu se zaměří na identifikaci právní úpravy, která je vytvářena nebo modifikována pod vlivem unijního práva, na identifikaci institutů, které si naopak ponechávají čistě vnitrostátní charakter (obecněji zkoumání motivace změny právní úpravy) a na následné hodnocení vlivu změn na efektivnost úpravy opravných prostředků.

Výzkumný projekt se bude věnovat zkoumání vlivu unijního práva na úpravu opravných prostředků v režimu zákona č. 325/1999 Sb., o azylu i zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v kombinaci s úpravou v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád a v zákoně č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. S ohledem na zmiňovaný cíl zkoumání motivace dosavadních změn právní úpravy opravných prostředků v cizineckých věc se projekt zaměří na vymezení změn, ke kterým došlo pod vlivem unijního práva, tj. transpozicí směrnic, úpravou v souladu s přímo účinnými nařízeními, judikaturními vlivy na právní úpravu, případně na soudní interpretaci předmětných ustanovení a analýzu jejich vlivu na efektivnost prostředků nápravy. Zkoumána tedy bude primárně zákonná úprava a její změny, ale i případná reflexe unijního práva ve vztahu k opravným prostředkům v judikatuře, zejména Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu. Výsledkem výzkumu tak bude komplexní pohled na procesní úpravu opravných prostředků v cizineckém právu a konstatování toho, do jaké míry je právní úprava autonomní a do jaké míry je ovlivňována unijním právem, respektive jaká je dynamika změn v rámci právní úpravy prostředků nápravy v cizineckém právu, kdy je zákonodárce aktivní bez ohledu na vnější vlivy a kdy pouze transponuje unijní předpisy.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info