Project information

Životní prostředí v procesech územního rozhodování a stavebního řádu - analýza judikatury II (ŽPvPÚRaSŘ)

Project Identification
MUNI/A/1258/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Předkládaný projekt je druhou (závěrečnou) fází z plánované série projektových záměrů dlouhodobé a systematické analýzy vlivu práva životního prostředí v procesech dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Navazuje tedy na již úspěšně realizovaný projekt specifického výzkumu: „0826/2013 – Životní prostředí v procesech územního plánování – analýza judikatury I“. Vzhledem k náročnosti a rozsáhlosti předmětné materie, bylo vhodné rozdělit celou problematiku do dvou na sobě navazujících (avšak ve svých výsledcích samostatně oddělených) etap. V první etapě se již řešitelé zaměřili na analýzu environmentalizace v procesech územního plánování, v tomto druhém (závěrečném) roce se pak předpokládá analýza judikatury v procesech územního rozhodování a v procesech dle stavebního řádu. Výsledkem této dlouhodobé činnosti bude aktualizovaná internetová databáze okomentované judikatury ve formě interaktivního webu obsahující cca 200 důkladně zpracovaných judikátů sloužící nejen akademikům, ale i široké odborné i laické veřejnosti. Po úspěšné realizaci této druhé části projektového záměru bude internetová databáze zcela obsahově kompletní pro veškeré uživatele s tím, že se předpokládá její další obsáhlé využití ve výukové činnosti nejen pro studenty magisterského oboru právo, ale také pro studenty bakalářských i navazujících magisterských oborů napříč katedrami veřejného práva. Řešitelé projektu pak jeho závěry využití i pro svou vědeckou činnost a přípravu disertačních prací.

Řešitelský tým byl s ohledem na náročnost a velkou šíři tématu sestaven ze studentů doktorského studia zaměřujících se na tuto problematiku z různých úhlů pohledu – a to jak z veřejnoprávních zásahů do procesů územního rozhodování (Mgr. D. Židek), tak i z pohledu praktických zkušeností pracovníků Kanceláře veřejného ochránce práv v zásazích do procesů dle stavebního řádu (Mgr. P. Půček), tak také napříč celou problematikou z pohledu ochrany krajiny a zvláště chráněných území (Mgr. M. Konečná) a konečně také se zaměřením na finální stádia procesů dle stavebního řádu (Mgr. Z. Ježková). Toto zajišťuje, že ve výsledku bude tato databáze komplexním shrnutím ustálené judikatury k předmětné problematice, doplněným o odborné komentáře řešitelů vzhledem k jejich odborné specializaci.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info