Project information

Mezi akceptací a resistencí: Vnímání kurikulárních změn učiteli v období deseti let implementace reformy

Investor logo
Project Identification
GA15-05122S
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt reaguje na skutečnost, že v posledním desetiletí je v českém školském systému implementována kurikulární reforma, která se v úrovni
základního školství prozatím nestala předmětem adekvátní výzkumné pozornosti. Předložený projekt se zaměřuje na učitele, kteří jsou
považováni za hlavní aktéry edukační změny. Jeho cílem je: (a) na kontinuu mezi akceptací a resistencí podchytit vnímání (percepce) nových
kurikulárních dokumentů a procesu implementace kurikulární reformy učiteli, (b) analyzovat vztah mezi učitelskými percepcemi nových
kurikulárních dokumentů a implementací reformy, (c) identifikovat faktory ovlivňující tyto učitelské percepce. Výzkum bude probíhat ve třech
fázích: v první fázi bude na základě reprezentativního dotazníkového šetření zkoumáno učitelské vnímání kurikulárních dokumentů a procesů
v kontextu dalších proměnných, ve druhé fázi půjde o intenzivní hloubkové rozhovory s učiteli v roli tvůrců kurikula, ve třetí fázi budou
zpracovány případové studie. Výsledky (publikace)budou relevantní v rovině základního výzkumu, vzdělávací politiky i školní praxe.

Publications

Total number of publications: 23


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info