Project information

Diagnostická kompetence budoucích učitelů tělesné výchovy

Project Identification
ROZV/20/FSpS/07/2015
Project Period
4/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Pregraduální příprava učitelů tělesné výchovy je v zahraničí i u nás předmětem rozsáhlých diskuzí. Vzniká požadavek na hlubší profesionalizaci učitelů TV, především na rozvoj jejich klíčových pedagogických kompetencí. Významnou pedagogickou kompetenci tvoří kompetence diagnostická, na jejímž základě je učitel TV schopen diagnostikovat nejenom vědomosti a dovednosti žáků, ale také vyhodnocovat veškeré situace odehrávající se v rámci výuky a na tyto situace adekvátně reagovat.
Cílem projektu je analyzovat úroveň diagnostické kompetence u budoucích učitelů tělesné výchovy.
Přínos projektu spočívá v rozvoji metodologických kompetencí (kvalitativní výzkum za využití softwaru Maxqda) a ve zkvalitnění pregraduální přípravy učitelů TV na FSpS MU.
Výstupem projektu bude zaslaný rukopis článku do jednoho impaktovaného časopisu a jednoho recenzovaného časopisu a aktivní účast na konferencích FSpS MU (listopad 2015), konference UK FTVS Praha (září 2015).

Publications

Total number of publications: 4