Informace o projektu

Diagnostická kompetence budoucích učitelů tělesné výchovy

Kód projektu
ROZV/20/FSpS/07/2015
Období řešení
4/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Pregraduální příprava učitelů tělesné výchovy je v zahraničí i u nás předmětem rozsáhlých diskuzí. Vzniká požadavek na hlubší profesionalizaci učitelů TV, především na rozvoj jejich klíčových pedagogických kompetencí. Významnou pedagogickou kompetenci tvoří kompetence diagnostická, na jejímž základě je učitel TV schopen diagnostikovat nejenom vědomosti a dovednosti žáků, ale také vyhodnocovat veškeré situace odehrávající se v rámci výuky a na tyto situace adekvátně reagovat.
Cílem projektu je analyzovat úroveň diagnostické kompetence u budoucích učitelů tělesné výchovy.
Přínos projektu spočívá v rozvoji metodologických kompetencí (kvalitativní výzkum za využití softwaru Maxqda) a ve zkvalitnění pregraduální přípravy učitelů TV na FSpS MU.
Výstupem projektu bude zaslaný rukopis článku do jednoho impaktovaného časopisu a jednoho recenzovaného časopisu a aktivní účast na konferencích FSpS MU (listopad 2015), konference UK FTVS Praha (září 2015).

Publikace

Počet publikací: 4