Project information
Molekulární prognostické a prediktivní faktory u pacientů s metastatickým renálním karcinomem léčených tyrozinkinázovými inhibitory

Project Identification
15-34678A (kod CEP: NV15-34678A)
Project Period
5/2015 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Masaryk Memorial Cancer Institute Brno
Thomayerova nemocnice

Většina pacientů s renálním karcinomem umírá na komplikace spojené s progresí a metastazováním onemocnění. Zaměřili jsme se proto na hledání nových biomarkerů s potenciálem zlepšení léčebných výsledků tyrozinkinázových inhibitorů sunitinibu a pazopanibu u metastatického onemocnění. Léčbu komplikuje primární a sekundární rezistence k TKI, avšak onkologové nemají v současnosti k dispozici žádný prediktivní biomarker, který by dovedl rozlišit skupinu pacientů, kteří mají benefit z léčby, od skupiny, která progreduje navzdory léčbě TKI. Předkládaný projekt navrhuje ucelený soubor experimentů, jejichž cílem je identifikovat, validovat a analyticky zhodnotit nové molekulární biomarkery – specifické panely miRNA – umožňující predikovat léčebnou odpověď a čas do progrese u pacientů léčených sunitinibem a pazopanibem. Kromě tkání budou vyšetřeny také vzorky krevního séra ve snaze vyvinout vyšetření v rámci konceptu tzv. tekuté biopsie, minimálně
invazivního přístupu k získání informací o pacientově metastatickém onemocnění.

Publications

Total number of publications: 23


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info