Project information

Project information
Transformační produkty mono- a polyaromatických uhlovodíků v atmosferických aerosolech – prioritní nebezpečné polutanty

Investor logo
Project Identification
GA16-11537S
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Nitro- a oxy- deriváty aromatických uhlovodíků představují jedny z nejvýznamnějších toxikantů ve volné
atmosféře a řadí se k environmentálním látkám s největšími zdravotními riziky. Koncentrace a osud
těchto látek v atmosféře ani jejich toxický potenciál však nejsou dostatečně popsány. Navrhujeme: (a)
stanovit atmosferické koncentrace a potenciál pro dálkový transport u nitro-PAHs (NPAHs), oxy-PAHs (
OPAHs) a nitro-monoaromátů (NMAHs) v částicové i plynné fázi vzduchu ve středoevropských
venkovských a městských vzdušných aerosolech (většina NMAHs bude ve volném ovzduší stanovena
poprvé), (b) určit zdroje NPAHs a jejich distribuci ve vzduchu v Evropě, (c) charakterizovat (poprvé)
biodosažitelné frakce PAHs, NPAHs, OPAHs a NMAHs ve vzorcích atmosferického aerosolu pomocí
simulace inhalační expozice (s využitím umělé plicní tekutiny), (d) přiřadit toxické účinky k daným
skupinám látek (sada biotestů pro různé typy toxicity, včetně in vitro modelu lidského dýchacího traktu) a (e) charakterizovat roli rekonstruovaných směsí NPAHs, NMAHs a OPAHs v celkových pozorovaných
toxických účincích.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info