Project information

Project information
Kolaps středověkého zemědělského zázemí na Jihlavsku a přeměna Brtnického dominia v 15. století (Kolaps zemědělského zázemí)

Project Identification
MUNI/21/MAZ/2016
Project Period
2/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt řeší kolaps zemědělského zázemí jednotlivých panství v regionu Jihlavska především v 15. století, jehož studium je založené na přímé prospekci terénu a podrobné analýze písemných pramenů. Základem studia se staly změny proběhlé v 15. století na Rokštejnsko-brtnickém panství, v jeho ekonomickém zázemí a centrech např. hrad Rokštejn, kde se provádí systematický archeologický výzkum, a zkoumání jeho politicko-hospodářských vztahů s okolím. Rozšíření bádání na zjištění stavu okolních malých i velkých majitelů panství a jejich politicko-hospodářských možností (zemědělské zázemí) dospělo do bodu, kdy je potřebné využít digitální historická data stabilního katastru (povinné císařské otisky) analyzovatelná v prostředí GIS (vektorizace zemědělsky užívané půdy) a pro Brtnický katastr propojitelná s digitálním modelem reliéfu 5. generace (DMR 5G). Tato data lze kombinovat a využít k analýzám rekonstrukce středověké plužiny, kulturní krajiny, stejně jako výrazné přeměny krajiny v raném novověku. Výsledky doplněné o mikromorfologické analýzy zjištěných terénních situací na zkoumaných zaniklých vesnicích Bradlo, Stančice, Střenčí mohou vytvořit model fungování a kolapsu kulturní středověké krajiny s maximální hustotou osídlení a impaktem člověka na tuto krajinu v rámci Brtnického panství a jeho sousedů.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info