Project information
Podpora výzkumu studentů směru mikrobiologie a molekulární biotechnologie (MIKRO)

Project Identification
MUNI/A/1013/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Mikrobiologie je jednou z turbulentně se vyvíjejících vědních disciplín. Cílem projektu je vytvořit nezbytné předpoklady a zázemí pro realizaci vědeckovýzkumných studentských aktivit v celé šíři mikrobiologických témat, která jsou zpracovávána v rámci diplomových a dizertačních prací na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v magisterském studijním programu Experimentální biologie (studijní směr Mikrobiologie a molekulární biotechnologie) a doktorském studijním programu Biologie v oboru Mikrobiologie. Přidělené finanční prostředky budou využity k podpoře řešení výzkumných témat, která patří v tomto oboru k aktuálním a jejichž výsledky nacházejí bezprostřední uplatnění v základním i orientovaném výzkumu a v praxi. V tomto smyslu bude podpora zacílena na řešení témat zejména z oblastí molekulární diagnostiky patogenních mikroorganizmů, identifikace a taxonomie pro vědu nových mikroorganizmů, environmentální mikrobiologie (diverzita půdních mikroorganizmů), mikrobiální biotechnologie (výzkum technologicky významných druhů kvasinek), výzkum anaerobů a jejich aplikační potenciál, či rostlinná virologie (výzkum mykovirů). Řešení projektu umožní dílčím způsobem zvýšit vědeckou kvalitu studentských projektů, zpracování metodicky náročných témat na nejmodernějších přístrojích a prezentaci dosažených výsledku v odborných recenzovaných časopisech s impakt faktorem či v rámci národních a zahraničních konferencí. V neposlední řadě projekt umožní začlenění perspektivních studentů do renomovaných vědeckých týmů. Prostředky projektu specifického výzkumu napomohou znásobit výzkumný potenciál studentů mikrobiologie a napřímit jejich úsilí k nastartování jejich vědecké kariéry včetně uplatnění na poli evropského vědeckého prostoru.

Publications

Total number of publications: 14


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info