Project information
Vývoj vztahů v adolescenci: Využití perspektivy citové vazby, dynamicko-systémového přístupu a metody časových řad (VVvA)

Investor logo
Project Identification
GA16-03059S
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Emoční a behaviorální well-being adolescentů značnou měrou závisí na jejich vztazích. V období rané až pozdní adolescence podléhá dynamika vztahů s rodiči, vrstevníky a partnery dramatickým změnám. Předkládaný projekt bude sledovat vývojové procesy, které utvářejí vztahovou síť adolescentů a zaměřovat se na vztahové preference, jejich prediktory a konsekvence prostřednictvím dvou inovativních medologických přístupů: modelování dynamických systémů a metody časových řad. Nejdříve bude vytvořen na základě teorie citové vazby a relevantních empirických zjištění konceptuální dynamický model, který umožní vytváření hypotéz týkajících se případných prediktorů, nelineárních vývojových změn, načasování, interakcí a proměnných vývoje adolescentních vztahů. Hypotézy budou testovány na dvouletých časových datových řadách získaných během 24 testování. Protože předchozí studie vztahových preferencí užívaly průřezový design nebo longitudinální data ze dvou časových bodů, představuje užití metody časových řad významný přínos z hlediska skutečně rigorózního ověřování těchto vývojových procesů.

Publications

Total number of publications: 21


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info