Project information

Beyond Compliance - Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni

Investor logo
Project Identification
GA16-09415S
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Law
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies

Předmětem výzkumného projektu je analýza vlivu mezinárodních lidskoprávních závazků na vnitrostátní politiku a právní systém v České republice a na Slovensku. Této otázce se projekt věnuje zejména ve vztahu k činnosti českých a slovenských zákonodárných sborů a vrcholných soudů. Zkoumán bude jednak formální rozměr těchto dopadů, tj. zda a jak často tyto soudy na mezinárodní lidskoprávní smlouvy a rozhodnutí mezinárodních soudů odkazují či zda existují v rámci parlamentních procedur zvláštní orgány a postupy k zajištění souladu s mezinárodními lidskoprávními závazky. Zároveň však bude podroben analýze i substantivní dopad těchto závazků, především pak otázka, nakolik a jakým způsobem jsou implementovány do vnitrostátního práva. Tato analýza bude provedena za použití jak kvalitativních, tak kvantitativních metod. Odpovědi na nastolené otázky pak nebudou pouze deskriptivní; výsledky výzkumu budou zasazeny do teoretického rámce, budou zodpovězeny důležité kauzální otázky (faktory ovlivňující dopad mezinárodních lidskoprávních závazků) a bude provedeno srovnání obou případů.

Publications

Total number of publications: 42


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info