Project information

Project information
Návrh změn v oblasti daňového zákonodárství v České republice

Project Identification
MUNI/A/1055/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem projektu bude navrhnout změny de lege ferenda v daňové oblasti pro vyspělé země, se speciálním zaměřením na Českou republiku, které přispějí k vyšší spravedlnosti a efektivnosti jejich daňových systémů a zároveň k vyššímu ekonomickému růstu. Principy daňové spravedlnosti a daňové efektivnosti bývají jak ekonomy, tak právníky zpravidla považovány za protichůdné a dosažení společensky optimální míry naplnění obou principů zároveň bývá považováno za velmi obtížné, resp. nemožné. Některé nedávné studie však naznačují, že je podstatné, jak jsou tyto principy ve společnosti chápány, a že za určitých okolností je jejich společné naplnění nejen možné, ale dokonce žádoucí a z makroekonomického úhlu pohledu vysoce prospěšné. Jelikož je vyjádření daňových principů prostřednictvím standardních ekonomických proměnných velice obtížné, bude součástí projektu rozsáhlé šetření provedené mezi daňovými experty, které zajistí měkká data umožňující - v kombinaci s tvrdými daty z renomovaných databází - aproximaci obou principů. Z metodického hlediska se bude projekt opírat o DSGE modelování, což nebývá v této oblasti vědeckého zájmu příliš obvyklé. Hlavní přínosy projektu lze spatřovat již v samotné aproximaci daňových principů; především pak v jejich zohlednění při makroekonomických simulacích chování vyspělých ekonomik, které napomohou k odhadu optimálních parametrů daňových systémů a k formulaci návrhů legislativních opatření de lege ferenda.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info