Project information

Project information
Studium mechanizmu spojeného s nádorově supresorovou funkcí miR-215 a substituce této miRNA jako nové lečebné strategie u kolorektálního karcinomu

Investor logo
Project Identification
GA16-18257S
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Jedna z nejvíce deregulovaných miRNA u kolorektálního karcinomu (CRC) je miR-215. Náš tým v minulosti
prokázal, že hladiny její exprese v nádorové tkáni jsou signifikantně nižší oproti přilehlé střevní sliznici, a že nízké hladiny miR-215 jsou asociovány s postižením lymfatických uzlin a pokročilými stádii
onemocnění. Naše předběžná pozorování dále ukázala, že substituce miR-215 vede k zástavě buněčného
cyklu v G1 fázi, indukci apoptózy a snížení migrační kapacity buněk CRC. Hlavním cílem tohoto projektu je
popsat molekulární mechanizmus odpovědný za nádorově supresorové funkce miR-215 u kolorektálního
karcinomu in vitro a in vivo. Dále bude studována substituce miR-215 jako nová léčebná strategie u CRC.
Bude připraven doručovací systém založený na použití superparamegnetických železitých nanočástic
konjugovaných s chitosanem a in vivo bude stanovena optimální dávka a terapeutická účinnost
syntetického prekurzoru miR-215 (miR-215 mimic) doručovaného pomocí tohoto nanočasticového systému.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info