Project information

Project information
Problematika funerálních areálů a disperzních pohřebišť na sídlištích v raném středověku: komplexní studie hrobů z jižního předhradí Břeclavi-Pohanska (PPJPBP)

Investor logo
Project Identification
GA16-05791S
Project Period
1/2016 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Výzkum raně středověkých dějin území Velké Moravy, které dnes tvoří část České republiky, je klíčový pro pochopení následného historického, a také současného vývoje dotčených regionů. Dějiny jsou vytvářeny lidmi, proto je potřebné optimálně skloubit výsledky bádání archeologie a antropologie. Je to propojení výzkumu materiální a myšlenkové kultury s výzkumem populace, která tuto kulturu vytvářela. Ideální prostor poskytuje jižní předhradí velkomoravského centra Břeclav-Pohansko. Předhradí bylo interpretováno jako sídlo a hospodářské zázemí vojenské hotovosti. Byly zde prozkoumány sídlištní i funerální kontexty. V současnosti je zde výzkum zaměřen na komplexní zpracování hrobů a pohřbených jedinců. Hroby vytvářely samostatné větší či menší pohřební areály v rámci nebo na okrajích sídelních jednotek po celé zkoumané ploše předhradí. Cílem projektu je odhalit důvody a vydefinovat pravidla, kterými se řídilo pohřbívání na sídlištních v období raného středověku a to na základě výsledků výzkumu funerálních areálů na jižním předhradí. Hlavním cílem projektu je pochopení a vysvětlení příčin existence disparátních pohřebních zvyklostí obyvatel centrálních aglomerací v 9. století na území Velké Moravy (jasně vymezená regulérní/křesťanská pohřebiště versus pohřebiště na sídlištích).

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info