Project information

Zapojení odborníků z praxe a stáže akademických pracovníků

Project Identification
ROZV/67/2008
Project Period
1/2008 - 12/2008
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Spolupráce vysokých škol s průmyslovou sférou je nezbytnou součástí jejich rozvoje. Přes jisté pokroky, kterých se v průběhu roku 2007 podařilo dosáhnout, není možno považovat současný stav za konečný a plně vyhovující potřebám Masarykovy univerzity. Komplexní spolupráce s využitím synergických efektů z ní vyplývající je jednou ze slabých stránek Masarykovy univerzity.
Do vzájemné spolupráce je nutno zapojit všechny fakulty a především je přesvědčit, že tato vzájemná spolupráce je pro ně prospěšná. Synergický efekt ze vzájemné spolupráce může pozitivně ovlivnit jak průmyslovou sféru, tak i současné a především budoucí směřování univerzity a jednotlivých fakult, které by měly nejen rychle implementovat nové legislativní změny a cíle stanovené ekonomickým rozvojem, ale především umět využít nové impulzy a požadavky podnikatelské sféry. Toho lze docílit zlepšením spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a odběratelskou sférou. Musí být ovšem zabezpečena i výměna informací a zkušeností mezi jednotlivými spolupracujícími subjekty. Organizace ze všech sfér národního hospodářství by měly mít možnost vystoupit na akademické půdě a prezentovat tak studentům praktické aplikace dosažených poznatků již během studia. Vysokým školám tento způsob spolupráce pomůže cíleně reagovat na potřeby praxe. Akademičtí pracovníci by měli mít možnost v rámci svého tvůrčího volna absolvovat stáže, v rámci kterých by si mohli ověřit získané teoretické znalosti.
Na základě dosavadních zkušeností z projektu z roku 2007 – „Zapojení odborníků z praxe na přednáškové a projektové činnosti na Masarykově univerzitě a vytvoření podmínek akademických pracovníků pro stáže (v rámci tvůrčího volna) u spolupracujících firem“ – je zřejmé, že hlavním problémem je způsob, jak více zapojit jednotlivé fakulty a pedagogické pracovníky do společné činnosti. V současnosti se jeví jako velmi vhodné vytvořit k tomu účelu poradní orgány na úrovni jednotlivých fakult a případně zvažovat i vytvoření celouniverzitního poradního orgánu. Tyto orgány by především řešily prohlubování spolupráce s podnikatelskou sférou a dalších zapojení odborníků z praxe do přednáškové a projektové činnosti na MU a vzájemnou spolupráci.

Results

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info