Project information

Mezinárodní licenční smlouva - kolizní otázky (Mezinárodní licence)

Project Identification
MUNI/A/1307/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Mezinárodní právo soukromé patří k jednomu z nejdůležitějších soukromoprávních odvětví. Jeho význam roste i s rozvíjející se globalizací a využíváním internetu, díky kterému se velmi snadno dostáváme do soukromoprávních vztahů s mezinárodním (přeshraničním) prvkem. V posledních letech roste důležitost a význam mezinárodního práva soukromého pro oblast práva duševního vlastnictví. Určení práva rozhodného pro výsledky tvůrčí duševní činnosti a porušení práv z nich vyplývajících je důležité nejen pro zajištění právní jistoty a předvídatelnosti právních vztahů, ale i rozvoje celé společnosti. Tento projekt je úzce zaměřen na jednu z teoreticky a prakticky nejdůležitějších a nejzajímavějších, velmi málo prozkoumaných oblastí, a to určení rozhodného práva pro mezinárodní licenční smlouvy. S mezinárodními licečními smlouvami se setkáváme nejen v teorii, ale i aplikační praxi. Upravují práva a povinnosti vyplývající z poskytnutí oprávnění k výsledku tvůrčí činnosti, které by bez této licence nemohlo být nikým jiným využíváno, např. v akademické, vědecké, výzkumné a další činnosti. Kolizní řešení není výslovně upraveno v unifikovaných kolizních normách. Tento projekt si klade za cíl analyzovat stávající právní úpravu, judikaturu národních soudů a Soudního dvora EU, tyto zhodnotit a nabídnout vlastní úvahy de lege ferenda a doporučení pro aplikační praxi.

Publications

Total number of publications: 9