Project information
Zajištění interoperability českého hemofilického registru s mezinárodní databází WAPPS-Hemo v oblasti farmakokinetiky

Project Identification
57/16/RPZP
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Institute of Biostatistics and Analyses

Získání kvalitních farmakokinetických výstupů vyžaduje dostatečné množství dat od „podobných“ pacientů co se týče věku, hmotnosti, typu koncentrátu a rychlosti rozpadu faktoru. Vzhledem k prevalenci hemofilie toho v podmínkách ČR lze těžko dosáhnout, proto je v zájmu pacientů i lékařů data centralizovat. Jednou z možností je předání dat do mezinárodní farmakokinetické databáze faktorů krevního srážení WAPPS-Hemo, spravovanou McMaster univerzitou v Kanadě. Odhad farmakokinetických parametrů v této databázi funguje na principu populačních modelů; ke stanovení farmakokinetické křivky jedince tak stačí méně odběrů a přitom je odhad dostatečně spolehlivý a přesný.
Informace o pacientech s hemofilií lékaři v ČR již vyplňují do celostátního registru osob s poruchami krevního srážení ČNHP, který funguje od roku 2011. Aby se vyhnuli registraci do nového systému a duplicitnímu zadávání obdobných dat do jiné databáze, lékaři upřednostňují automatický přenos vybraných dat z registru ČNHP do databáze WAPPS-Hemo, samozřejmě pouze se souhlasem lékaře i pacienta. Zajištění tohoto přenosu vyžaduje jednak úpravy v současné datové struktuře registru ČNHP, a dále také vývoj aplikačního a datového rozhraní pro zajištění samotného přenosu dat, který musí splnit podmínky zachování anonymity záznamů a managementu bezpečnosti informací.
Výstupem bude jednotný formát o farmakokinetickém profilu pro lékaře/pacienta a dále zpětný přenos výsledků do databáze ČNHP, kde bude docházet k jejich ukládání a tedy i možnosti exportu a statistické analýzy. Hlavním přínosem bude individualizace léčby pacientů - dle získaného farmakokinetického vyšetření a individuálních potřeb daného pacienta.
Tato nadstavba registru ČNHP je zamýšlena jako dlouhodobá aktivita. Předpokládá se udržitelnost dosažených výsledků a kontinuální sběr dat pokračující daleko za horizont předkládaného projektu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info