Project information

Systém podpory a rozvoje nadaných žáků a studentů JmK na Masarykově univerzitě

Project Identification
1679/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science

Investice do rozvoje talentů přináší společnosti nemalý užitek v mnoha oblastech. Toto téma je jednou z priorit MŠMT. Cílem předloženého projektu je vytvořit na Masarykově univerzitě synergetický, odborně zakotvený, vzájemně provázaný systém identifikace a vzdělávání talentovaných žáků a studentů (v přírodních vědách), ale i podpory jejich učitelů, případně rodičů. Projekt reaguje na klíčové cíle Koncepce 2014 -2020 (MŠMT), zejména na potřebu kontinuální systematické podpory v oblasti identifikace nadaných žáků a studentů, jejich rozvoje a vzájemného propojení zapojených škol a učitelů. Plánujeme proto vybudovat na FSS MU vícedimenzionální hierarchický systém identifikace nadaných žáků, který bude vycházet ze skutečnosti, že koncept nadání není utvářen pouze vysokým IQ; je formován širokým spektrem specifických schopností a dovedností, ale i jistého nespecifického potenciálu, který se uplatní významněji jen v určitých oblastech (např. v oblasti biologie, chemie). Vzhledem k tomu, že skutečný rozvoj nadání se může uskutečňovat pouze tehdy, když se úzce propojí zájem žáka, jeho schopnosti a systematické vzdělávací aktivity, plánujeme vznik nově koncipovaných kurzů pro nadané žáky, které vzniknou na Přf MU (Bioskop). Tyto rozvojové aktivity budou dostatečně podnětné, badatelsky orientované a současně budou respektovat zjištěný profil schopností identifikovaných nadaných studentů v přírodovědných oblastech. V rámci plánovaných rozšířených mimoškolních vzdělávacích aktivit na MU plánujeme stav rozvoje schopností nadaných žáků dlouhodobě sledovat a současně zjišťovat efektivitu celého systému.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info