Project information

Studium vlivu perzistentních organických polutantů na rostliny in vitro

Project Identification
FRVS/476/2008
Project Period
1/2008 - 12/2008
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Polycyklické aromatické sloučeniny (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, PAHs) jsou významnou skupinou perzistentních organických polutantů, které se vyskytují ve všech složkách životního prostředí. Jsou přírodního a antropogenního původu. Největší množství PAHs vzniká při nedokonalém spalování organické hmoty (průmysl, doprava, domácí topeniště, aj.). Mnoho PAHs a jejich deriváty, zvláště pak epoxidy, jsou vysoce toxické, mutagenní a/nebo karcinogenní pro všechny živé organismy. Rostliny jsou exponovány těmito kontaminanty různými cestami. V závislosti na fyzikálně chemických vlastnostech a délce expozice mohou PAHs vyvolat jejich akutní, chronické a latentní poškození. Významné postavení rostlin, zejména kulturních plodin, na počátku potravního řetězce představuje vstup těchto kontaminantů do vyšších trofických úrovní. Se zvyšujícím se stupněm zatížení životního prostředí toxickými látkami nabývá na aktuálnosti vývoj a uplatnění nových metod pro včasnou indikaci stresu. Jedním z cílů navrhovaného projektu je využití kultivace rostlin hrachu (Pisum sativum) in vitro v přítomnosti PAH fluoranthenu ke sledování produkce etylenu a oxidu uhličitého (biomarkerů stresu). Dalším z vědeckých cílů projektu je posouzení významnosti biochemicko fyziologických parametrů primárních procesů fotosyntézy (fluorescence chlorofylu, obsah fotosyntetických pigmentů) pro včasné stanovení fytotoxicity fluoranthenu. Získané výsledky budou uplatněny pro vypracování metodik včasné detekce vlivu PAH na fyziologické procesy rostlin. Metodiky budou zařazeny do sylabů specializovaných předmětů.

Publications

Total number of publications: 1