Project information
Vývoj metakognitivních schopností u nadaných dětí (METAKO)

Investor logo
Project Identification
GA17-14715S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Metakognice je důležitou součástí učení i intelektového výkonu; lze tedy předpokládat, že je více rozvinuta u intelektově nadaných dětí. Stávající výzkumy, které porovnávají metakognitivní schopnosti u nadaných a běžných dětí, však jednoznačně nepodporují předpoklad o pokročilosti těchto schopností právě u nadaných žáků. Prezentovaný výzkumný projekt proto plánuje ve čtyřech vzájemně prolnutých dílčích výzkumech zkoumat odlišnosti a vývojová specifika utváření základních komponent metakognice (orientace, plánování, evaluace a elaborace), a to u všeobecně nadané populace, u dětí s tzv. dvojí výjimečností a u běžné populace dětí. Cílem je rovněž popsat zvláštnosti vývojových trajektorií (synchronie/asynchronie) při utváření metakognitivních schopností u nadaných dětí ve velmi útlém věku a systematicky sledovat efektivitu dlouhodobého tréninku metakognice integrované do běžného školního vyučování. Výsledky projektu mohou přispět k poznání o mechanismech spojených s učením a současně vést ke zlepšení vzdělávání nadaných, ale i běžných žáků v rámci stávajících základních škol.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info