Project information

Rozvoj dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů, vznik digitálních archivů a jejich vazba na novelu zákona o vysokých školách se zřetelem k eIDAS

Projekt se týká dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů ve vazbě na plnění legislativních požadavků stanovených zákony. Projekt se zaměří nejen na rozvoj digitální archivace dokumentů dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o archivnictví“) a postup v realizaci akreditace, ale především na povinnosti vyplývající z novely vysokoškolského zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „novela ZVŠ“) mající souvislosti s technickou realizací dlouhodobého ukládání těchto digitálních dokumentů se zřetelem k nařízení eIDAS, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info