Project information

Aktuálne prístupy k štúdiu environmentálnych fenoménov III

Projekt tvorí interdisciplinárnu platformu pre výskum doktorských študentov na Katedre environmentálních studii (ďalej len KES). Títo vo svojej práci rozvíjajú rôznorodé prístupy k štúdiu environmentálnych otázok a problémov a projekt má umožniť a podporiť okrem samotného bádania aj ich vzájomnú spoluprácu a diskusiu. Za účelom tejto spolupráce je projekt rozdelený do 3 modulov podľa tématickej alebo metodologickej príbuznosti výskumných zámerov. Odborne projekt garantujú prof. RNDr. Hana Librová, CSc. a doc. Bohuslav Binka, Ph.D. a realizovať ho bude 15 doktorských študentov KES. Výsledky projektu budú publikované v kvalitných odborných recenzovaných časopisoch a prezentované na vedeckých konferenciách, ako i popularizované prostredníctvom článkov a verejných prednášok.

Publications

Total number of publications: 16


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info