Project information

Interakce mikrobioty a horninového prostředí

Project Identification
FRVS/2572/2005
Project Period
1/2005 - 12/2005
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Studium interakce mikroorganismů a horninového prostředí poskytuje zásadní informace o souvislostech symbiózy mezi jednotlivými zástupci mikrobioty vyskytujícími se v horninových systémech a o komplexnosti jejich vazby na jednotlivá prostředí. Díky kombinaci analýz a metod (geochemie stopových prvků a stabilních izotopů), které jsou schopny zachytit geochemické změny v horninovém systému během této interakce, je možné získat údaje o geochemo-mikrobio-fyzikálních podmínkách, ke kterým v horninovém prostředí během interakce s mikroorganismem dochází. Navíc je díky těmto metodám možné určit teplotní a geochemické podmínky geneze mineralizace, která vznikla působením mikrobiálního metabolismu v hornině. Proto aplikace moderních metod studia, kterou je i fluorescenční mikroskopie a mikrotermometrická analýza fluidních inkluzí a další geochemické postupy vedou ke stanovenému cíli. Tímto cílem je a) určit prostorovou, druhovou a časovou stratifikaci mikroorganismů v hornině; b) charakterizovat sloučeniny jejichž geneze je úzce spojena s mikrobiální aktivitou v hornině; c) určení celkové míry podílu na formování stavby a chemického složení alterovaných hornin; d) rozšíření výuky předmětů "Environmentální aspekty biotoxinů" a "Fyziologie a kultivace řas a sinic" o nové poznatky získané během řešení projektu. Výsledky budou dále využity při zpracování disertační práce doktoranda, diplomové práce diplomanta, publikovány a prezentovány na konferencích.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info