Project information

Model pro hodnocení endokrinně-disruptivního potenciálu xenobiotik na úrovni steroidogeneze

Project Identification
FRVS/2538/2005
Project Period
1/2005 - 12/2005
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Lidská civilizace produkuje do prostředí obrovská kvanta cizorodých látek. Environmentální polutanty vykazují celou řadu negativních účinků na jednotlivé složky ekosystémů. Jednou z nejnebezpečnějších vlastností xenobiotik je schopnost interakce se systémem hormonální regulace živých organismů vyvolávající řadu negativních účinků, jako je karcinogenze, imunotoxicita, snížená fertilita nebo změna vývoje pohlaví. Vlastní mechanismy endokrinní disrupce však zatím nejsou dostatečně prozkoumané. Z toho důvodu se řada mezinárodních organizací jako je US-EPA, OECD nebo WHO soustřeďuje na podporu jejich výzkumu a vývoj odpovídajících testů. Tento projekt si klade za cíl vývoj a aplikaci unikátního in vitro modelu na výzkum modulace steroidogenních mechanismů evironmentálními polutanty. Model využije jedinečných vlastností tkáňové kultury H295R pocházející z lidského karcinomu nadledvinek, která si zachovává kompletní sadu steroidogenních enzymů a mechanismů jejich regulace. V rámci projektu bude prostudován mechanismus modulace aktivity steroidogenních enzymů v závislosti na působení známých aktivátorů steroidogenní dráhy resp. xenobiotik (měření kvalitativních a kvantitativních změn v produkci steroidů u tkáňové kultury H295R s využitím imunochemických metod). Pomocí tohoto modelu bude možné specifikovat vliv jednotlivých xenobiotik na modulaci steroidogeneze a umožnit tak významný posun ve znalostech mechanismů působení takovýchto látek. Model umožní provádění rozsáhlých skríningových studií s environmentálními polutanty.