Project information

Project information
Communication in the Classroom

Investor logo
Project Identification
GA406/09/0752
Project Period
1/2009 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Project Website
http://www.phil.muni.cz/wupv/home/veda/komunikace/komunikace
Keywords
education communication, primary school, field research

Cílem grantového projektu je v komplexní podobě popsat, jak probíhá pedagogická komunikace mezi učiteli a žáky ve vyučování na 2. stupni české základní školy. Zajímat nás budou jednak základní kvantifikovatelné parametry komunikace, jako je směr komunikace, iniciativa v komunikaci a míra aktivity jednotlivých komunikačních aktérů z hlediska různých jejich charakteristik, délka promluv, frekvence různých typů replik (otázek, příkazů apod.). Především se však budeme snažit induktivně popsat širší charakteristiky procesů pedagogické komunikace, jako jsou komunikační žánry a jejich výstavba, jazyk ve vyučování, způsoby vytváření shody v komunikaci, komunikační šumy, konflikty a jejich zvládání apod. Půjde nám také o to prozkoumat, jakým způsobem aktéři komunikace percipují své vlastní komunikační chování a chování svých partnerů a jakým způsobem se jejich vnímání situace odráží v reálném průběhu komunikace. Přitom budeme udržovat optiku paralelního sledování obsahové a vztahové rovinou - tzn. sledovat, jak se například řeč učitele vztahuje k probíranému tématu (obsahová rovina) a zároveň směřuje k udržování kontroly nad třídou (vztahová rovina).

Publications

Total number of publications: 43


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info