Project information
Psychosociální aspekty ovlivňující výkon vrcholových sportovců (PAAPEA)

Project Identification
MUNI/A/1027/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt Psychosocial aspects affecting the performance of elite athletes vychází výsledků dvouleté činnosti výzkumné skupiny PÚ FF MU Sportovní psychologie ve vědě a praxi, která je začleněna pod skupinu Psychologie zdraví, jež realizuje své stěžejní výzkumné záměry v Centru psychologie zdraví a nemoci (PHIC), přičemž navazuje na výsledky projektů Psychological Correlates of Coping in elite Athletes in the Czech Republic a Psychological Aspects of Coping in elite Athletes in Adolescence, které rozšiří o zmapování dalších oblastí řešené problematiky.


Stěžejním cílem předkládaného projektu je za výrazného zapojení bakalářských, magisterských a především doktorských studentů psychologie rozšiřovat stávající mezioborovou platformu pro navazující výzkumnou spolupráci příslušných univerzitních pracovišť (Fakulta sportovních studií, Lékařská fakulta a Pedagogická fakulta aj.) a připravit publikační výstupy, na jejichž základě bude možné generovat v dané oblasti zkoumání mezioborové výzkumné záměry.


Primárním výzkumným cílem dílčích studií, jež budou v rámci projektu realizovány, je hlubší zkoumání psychosociálních a psychofyziologických aspektů ovlivňujících výkon vrcholových sportovců, jako jsou např. rizikové a protektivní faktory vzniku, či případného výskytu syndromu přetrénování, či specifika zvládání tréninkové a soutěžní zátěže apod. Pozornost bude současně zaměřena i na psychometrické ověřování výzkumných metod, jež budou přeneseny z jiného kulturního prostředí a na aplikovatelnost a transfer získaných výsledků do praxe.

Publications

Total number of publications: 16


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info