Project information

Materiál, techniky a funkce uměleckého díla: Architektura, výtvarné a užité umění v průběhu věků. (Materiál, techniky a funkce)

Project Identification
MUNI/A/0973/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt specifického výzkumu rozvíjí dosavadní badatelskou činnost posluchačů doktorského a vybraných studentů magisterského studia dějin umění v prezenční formě. Obecným tématem bude sledování uměleckých děl při zkoumání určitých okolností, daných použitým materiálem, technikami tvůrčího zpracování a funkcí, kterou díla prostřednictvím svých objednavatelů a tvůrců měla splňovat. Podobně jako v předchozích letech se bude výzkum věnovat převážně následujícím obdobím dějin umění: (a) pozdně antická obrazová tradice a raně křesťanský kult v evropském prostředí, zejména italském /Ivan Foletti/; (b) proměny vizuální kultury v Čechách a na Moravě v 15. - 17. století /Ondřej Jakubec/; (c) forma a funkce novověké a moderní architektury v širším středoevropském kontextu /Jiří Kroupa/; (d) vztah krásné literatury a moderní, zejména grafické tvorby /Radka Nokkala Miltová/. Priority výzkumu jsou nastaveny v obecné rovině tak, aby umožňovaly posluchačům jejich samostatnou badatelskou činnost. Předpokládáme, že projekt i nadále přispěje k internacionalizaci domácího výzkumu. Proto je do zvažovaného projektu zahrnuta především podpora zahraniční mobility studentů doktorského studia; počítá se rovněž se stipendijními prostředky magisterským studentům, kteří pracují na zadaných diplomových závěrečných úkolech. Každoročně opakujícím se bodem pro naplnění projektových cílů je nákup uměleckohistorické literatury a stejně tak podpora publikační činnosti studentů, jakož i prezentace jejich výsledků formou odborného setkání - doktorandské konference.

Publications

Total number of publications: 54


Previous 1 2 3 4 5 6 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info